Mesila

מסיל"ה הינו מרכז עירוני ייחודי בעיריית תל אביב-יפו, שמטרתו היא להביא לשיפור איכות חייהם של חברי קהילת מבקשי המקלט וחסרי המעמד, בכל תחומי חייהם.
הטיפול של מסיל"ה מתמקד בפלח הפגיע ביותר בקרב אוכלוסייה זו: ילדים ומשפחות בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, נשים במעגל האלימות ושורדי סחר בבני אדם ועבדות.

Mesila